Regulamin udostępniania zarejestrowanych telefonem komórkowym recenzji filmowych do audycji telewizyjnej pt : „Kocham Kino”
Kocham Kino


§ 2. 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy pragnący zamieścić swoją recenzję nadsyłają drogą elektroniczną na adres : kochamkinowicz@gmail.com krótkie ,ok. 30 sekund recenzje z obejrzanego filmu kinowego zwanego dalej recenzją , zarejestrowane telefonem komórkowym., poczynając od 13.03.2015 r. do odwołania. Premiery filmowe kinowe mile widziane. 
2. Przesłane recenzje będą zamieszczone na Fanpage’u audycji . 
3. Najciekawsze z nich , wybrane przez Redakcję audycji Kocham Kino, będą zaprezentowane w audycji . 
4. Przesłanie recenzji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody ( licencja niewyłączna ), na korzystanie i rozporządzanie recenzją ( w całości lub we fragmentach) na następujących polach eksploatacji :
a). Utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym , audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
b). Zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audialnych , audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
c).Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu; 
d).Prawo obrotu w kraju i za granicą; 
e). Użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono; 
f). Nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity , także simulcasting lub webcasting; 
g). Wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
h).Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 
5.Telewizji przysługuje prawo do korzystania z recenzji do celów promocji lub reklamy audycji lub Telewizji.

§ 3. 


1. Czas trwania licencji : nieograniczony , bez możliwości wypowiedzenia. 
2. Licencja obejmuje terytorium Polski i zasięg nadawania Kanałów tematycznych I TV Polonia. 
3. Telewizja zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów recenzji w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych audycji na polach eksploatacji, o których mówi par.3. 
4. Telewizja ma prawo przechowywania przesłanych zarejestrowanych recenzji w celach archiwalnych. 

§ 4. 

1. Telewizja Polska S.A. ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Przesłanie materiałów do audycji oznacza dobrowolną zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą. 
2. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie recenzji oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin uczestnictwa dostępny jest w siedzibie Telewizji Polskiej oraz na stronie internetowej: www.kochamkino.tvp.pl 
3. Telewizja Polska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych materiałów przed tymi zmianami. 
4. Telewizja Polska zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa , jego przerwania lub zawieszenia. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

reklama